Kopen

Huren

Privacy Policy


B2 Makelaars en Taxateurs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In

deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met

persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met

persoonsgegevens. B2 Makelaars en Taxateurs houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich

mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn

  verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
  nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
  uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
  van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
  van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
  deze respecteren.


Als B2 Makelaars en Taxateurs zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen

heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit

document.