Kopen

Huren

Blog: Regeerakkoord woningmarkt, begin van de wederopstanding?

Door Coert van den Brink (Makelaar B2 Makelaars)

B2 makelaars houdt, uiteraard voor u, de woningmarkt goed in de gaten.
Vandaag 29 oktober 2012 zijn de regeerpartijen VVD en PVDA tot een akkoord gekomen.
De vraag is natuurlijk, wat gaat er veranderen? Is er geluisterd naar brancheorganisaties zoals VBO en NVM, Eigen Huis en de Woonbond, die zijn gekomen met het plan Wonen 4.0.
Voor starters lijkt kopen gunstiger te worden met een gunstige leningsfaciliteit.
De restschuld wordt voor maximaal 5 jaar aftrekbaar gesteld.
En er wordt een minister voor wonen en Rijkdienst aangesteld welk wordt belast met het "woondossier". 
Er is nog een lange weg te gaan, maar het is een begin. We kijken al uit naar de nieuwe minister voor Wonen en Rijkdienst en we hebben hoge verwachtinge
n.

Bijgevoegd vindt u artikel X van het regeerakkoord welk betrekking heeft op de woningmarkt

X. Woningmarkt
De woningmarkt zit op slot. Dat is slecht voor onze economie en buitengewoon
belemmerend voor mensen die willen kopen, huren of verhuizen. Door annuïtair aflossen
als voorwaarde te stellen voor belastingaftrek bij nieuwe hypotheken en de
overdrachtsbelasting structureel te verlagen zijn de eerste belangrijke stappen gezet om
de woningmarkt weer in beweging te krijgen. Als sluitstuk scheppen wij een helder en
houdbaar kader voor de koop- en de huurmarkt. Zo maken we een einde aan de heersende
onzekerheid en brengen we een eerlijke en goedlopende woningmarkt binnen bereik.
Vanwege het grote belang en de grote complexiteit van de hervormingen wordt op het
departement van BZK een nieuwe minister voor Wonen en Rijksdienst belast met het
woondossier.
• De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan om de aanschaf van een eigen woning te
stimuleren en wordt als volgt aangepast. Voor bestaande en nieuwe hypothecaire
leningen wordt vanaf 2014 het maximale aftrektarief (vierde schijf), in stappen van
een half procent per jaar, teruggebracht naar het tarief van de derde schijf. De
opbrengst sluizen we jaarlijks budgettair neutraal terug naar de groep die door de
maatregel geraakt wordt. Voor de helft door verlaging van het hoogste tarief in de
inkomstenbelasting en voor de helft door verlenging van de derde belastingschijf in
de inkomstenbelasting. De problemen met restschulden worden gericht aangepakt. De
rente betaald op restschulden kan tijdelijk (maximaal 5 jaar) en onder voorwaarden
blijven worden afgetrokken. De gunstige leningsfaciliteit voor starters van de
Stichting Volkshuisvesting Nederland zal worden uitgebreid.
• De huurtoeslag blijft intact om woningen voor lagere inkomens betaalbaar te houden.
Dat maakt een gedifferentieerde huurverhoging mogelijk. Voor huurders met een
huishoudinkomen tot 33.000 is dat 1,5 procent plus inflatie. Bij mensen met een
inkomen tussen de 33.000 en 43.000 gaat het om 2,5 procent bovenop de inflatie.
Boven de 43.000 is de huurverhoging 6,5 procent plus inflatie. Verhuurders mogen
hierbij werken met een huursombenadering. De systematiek met een
huurliberalisatiegrens blijft intact. Het systeem voor woningwaardering wordt sterk
vereenvoudigd met als grondslag 4,5 procent van de waarde op basis van de wet
waardering onroerende zaken. Daarmee komt een einde aan het ingewikkelde
puntensysteem. Voor huurders met een inkomen boven 43.000 wordt de maximale
huurprijs op basis van het woning waarderingssysteem tijdelijk buiten werking
gesteld. Na vertrek van de zittende bewoners geldt de maximale huurprijs weer. Zo
pakken we scheefwonen aan en blijft de sociale woningvoorraad in stand.
• Woningbouwcorporaties moeten weer dienstbaar worden aan het publiek belang in
hun werkgebied. Hun taak brengen we terug tot het bouwen, verhuren en beheren van
sociale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct verbonden
maatschappelijke vastgoed. Corporaties komen onder directe aansturing van
gemeenten. Gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners krijgen extra
bevoegdheden. De schaal van een woningbouwcorporatie moet in overeenstemming
zijn met de schaal van de regionale woningmarkt en met de maatschappelijke
kerntaak. De extra huuropbrengsten van corporaties die het gevolg zijn van de
maatregelen in de huursector worden via een heffing afgeroomd. De beloning van
bestuurders van woningbouwcorporaties wordt versneld aangepast op basis van de
nieuwe wet normering topinkomens.

Reacties

Reageer

Uw naam?

E-mail